typ
Home »

Oferta ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii dla rolników


Polska jest jednym z krajów europejskich, w którym z roku na rok udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) systematycznie i istotnie zwiększa się.

Związane jest to z ogromnym zainteresowaniem wynikającym m.in. z wymogów ochrony środowiska oraz możliwościami płynącymi z ograniczenia kosztów energii użytkowanej w gospodarstwach domowych. Coraz większa część społeczeństwa jest świadoma, że należy odchodzić od paliw kopalnych na rzecz naturalnych źródeł energii w postaci wody, wiatru, słońca i ciepła (geotermia).  Przy ciągle wzrastających cenach energii elektrycznej, OZE mogą także dla osób prowadzących gospodarstwa rolne stanowić bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnych dostaw energii.

Z uwagi na to, że rolnikom (zabudowa zagrodowa) o wiele łatwiej jest spełnić niektóre wymagania dotyczące np. prawidłowego usytuowania takich instalacji oraz rośnie ich świadomość ekologiczna (posiadanie instalacji OZE traktowane jest jako przejaw dbałości o środowisko naturalne, stanowiące wszak codzienny „warsztat pracy” każdego rolnika), zainteresowanie instalacjami OZE w śródowisku rolniczym, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi, jest bardzo duże.

 

Doskonałym uzupełnieniem tych instalacji są także gruntowe lub powietrzne pompy ciepła, które pozwalają, w bardzo efektywny sposób, zamieniać wyprodukowaną energię elektryczną na energię cieplną służącą do ogrzewania domu lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jest to bardzo ważny aspekt prośrodowiskowy, gdyż zapotrzebowanie na energię cieplną występuje w okresie, w którym fotowoltaika pracuje z niską efektywnością i nie jest w stanie samodzielnie zapewnić energetycznej autonomii budynku.

 

Na terenach wiejskich ciekawą alternatywą dla pomp ciepła mogą być kotły spalające biomasę. Poza dość już popularnym w kraju pelletem, bardzo atrakcyjnym i stosunkowo tanim źródłem paliwa może być tradycyjne drewno (spalane z wykorzystaniem procesu zgazowania), czy też słoma.

 

Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na instalacje OZE, będących istotnymi inwestycjami finansowymi, bardzo ważnym aspektem staje się odpowiednie ich ubezpieczenie. Dlatego też, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu zaproponowało swoim członkom możliwość ubezpieczenia, w ramach Pakietu Super Rolnik 2021, całej gamy mikroinstalacji OZE. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody powstałe m.in. na skutek działania deszczu nawalnego, gradu, silnego wiatru, śniegu i lodu, uwzględniając także i ryzyka przepięcia, powodzi, pożaru, uderzenia pojazdu czy upadku drzewa. Ponadto, szklane elementy mikroinstalacji mogą być ubezpieczone od ryzyka stłuczenia, które obejmuje ochroną szkody w postaci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak i pęknięcia. Ochrona może także zostać rozszerzona o szkody będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. Towarzystwo odpowiada również za uzasadnione i udokumentowane koszty demontażu i montażu oraz transportu uszkodzonych elementów instalacji do miejsca naprawy i z powrotem.

 

Warto podkreślić, że Towarzystwo jest w stanie zaoferować optymalną ochronę ubezpieczeniową nie tylko dla najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji OZE. Oferta obejmuje bowiem w zasadzie wszystkie dostępne w kraju źródła OZE, takie jak: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

 

Ponadto w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021” można dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

  • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych;
  • budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury;
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków;
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia;
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia, której wysokość  może wynieść nawet 20%. Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w Towarzystwie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Autocasco, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do swoich jednostek terenowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce kontakt.

 

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“