typ
Home »

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przypomina o konieczności zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zasady zawierania powyżej wskazanych  umów ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  i dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczającego łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym lub jeżeli w gospodarstwie rolnym jest prowadzona działalność stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej.

           

Pierwszym z wymienionych wyżej ubezpieczeń jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników". Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Maksymalna kwota odszkodowania, jakie potencjalnie może wypłacić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wynosi równowartość 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie i 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej umowy powstaje z dniem objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

           

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych". Ubezpieczeniu temu podlegają wszystkie budynki o powierzchni powyżej 20 m² z wyłączeniem budynków, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie z rolnikiem ustala wartość budynku do ubezpieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej, tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia.

W ramach ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolniczych, budynki są ubezpieczone od skutków zdarzeń wyszczególnionych i zdefiniowanych w ustawie, tj. ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego. Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

 

Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jeżeli najpózniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu oraz gdy składka została opłacona w całości, a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło na inną osobę, zostaje zawarta następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Warto podkreślić, że dla rolników, którzy nie realizują obowiązku ubezpieczenia ustawodawca przewidział stosowne kary.

 

Z uwagi na fakt, że dla obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolniczych ustawodawca nie uwzględnił wszystkich zagrożeń, jakie mogą wystąpić, TUW „TUW” chcąc zapewnić jak najpełniejszą ochronę oferuje Pakiet "Super Rolnik 2021", w którym można rozszerzyć zakres ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego o szkody powstałe na skutek dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi, a budynków mieszkalnych nawet i w szerszym zakresie – w wariancie „wszystkie ryzyka”. Ponadto, w Pakiecie „Super Rolnik 2021” TUW „TUW” oferuje możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmuje zdarzenia objęte odpowiedzialnością rolnika a niezwiązane z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

W ramach Pakietu „Super Rolnik 2021” można także dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

  • budowle, w tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury,
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków,
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.),
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy oraz ciągniki i przyczepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia, której wysokość może wynieść nawet 20%. Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w Towarzystwie umów ubezpieczenia OC p.p.m., Autocasco jak również upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do swoich jednostek terenowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce kontakt.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13