typ
Home »

Oferta TUW "TUW" dla pszczelarzy


Pszczoła większości społeczeństwa kojarzy się z produkcją miodu i popularną bajką o perypetiach pracowitej Mai i jej kolegi Gucia.

Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że aby wyprodukować jedną łyżeczkę tego jakże zdrowego produktu pszczoła pracuje całe swoje życie, natomiast żeby wyprodukować 1 kg miodu pszczoły muszą przysiąść na kwiatach ok 4 mln razy. I tutaj pojawia się najważniejszy aspekt ich pracy. Przenosząc pyłek pszczoły zapewniają zapylanie około 80% roślin dbając o bioróżnorodność i nasze podniebienie, bo to właśnie dzięki nim możemy się cieszyć z owoców i warzyw oraz wspaniale i kolorowo kwitnących roślin. Należy wspomnieć, że bez pracy pszczół nie mielibyśmy rzepaku, lucerny, ale także jabłek, gruszek, truskawek czy malin. Wartość „usługi zapylania” roślin szacowana jest na ponad 2 mld złotych rocznie.

 

Jednakże ciągłe zmiany klimatu oraz intensywna produkcja rolnicza nie wpływają korzystnie na liczebność pszczół na świecie. Ograniczanie miododajnych upraw, chemizacja rolnictwa, może powodować masowe padnięcia tych jakże pożytecznych owadów. Używanie pestycydów wpływa negatywnie na zdrowie owadów, a w niesprzyjających warunkach może doprowadzić nawet do całkowitego wyniszczenia rodziny pszczelej.  Dlatego tak ważnym aspektem staje się ochrona pszczół.  W tym celu podejmowane są różnorodne aktywności, np. akcja „Adoptuj pszczołę”, zakładane są małe pasieki na dachach biurowców czy centrów handlowych.

 

Wszystkie te aktywności mają za zadanie zwiększyć liczebność pszczół oraz uświadomić społeczeństwo o ich bardzo korzystnym oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz bioróżnorodność. Podobno Albert Einstein powiedział: „kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia …”. W obecnych czasach trzeba bardzo dbać o stan i liczebność rodzin pszczelich, bo bez ich działania z powierzchni Ziemi zniknie co najmniej sto tysięcy gatunków roślin.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pszczelarzy, oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową. W ramach Pakietu „Bezpieczna Zagroda” możliwe jest ubezpieczenie uli oraz rodzin pszczelich, pracowni pszczelarskich wraz z ich wyposażeniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem gospodarki pasiecznej.

 

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: pożar, deszcz nawalny, grad, lawina, osuwanie się ziemi, silny wiatr, uderzenia pioruna, upadek statku powietrznego czy wybuch. Ponadto może zostać rozszerzona o szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji (w tym wyrządzonej przez dzikie zwierzęta). Bardzo ważnym elementem jest także ubezpieczenie rodzin pszczelich od padnięcia w wyniku zatrucia środkami ochrony roślin stosowanymi do opryskiwania upraw polowych, sadów oraz lasów. Należy podkreślić, że przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno pasieki stacjonarne jak i wędrowne, czyli wywożone na sezonowe pożytki. Dopełnieniem oferty jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pasieki. Tego typu ochrona jest szczególnie istotna w przypadku dużych, profesjonalnie prowadzonych pasiek, a także tych położonych na terenach miejskich lub w innych miejscach, w których zachodzi styczność pszczół z ludźmi.

 

W przypadku pszczelarzy, którzy są w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego szczególnie korzystnie przedstawia się oferta ubezpieczeniowa w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021”, w którym można dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

  • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,
  • budowle, w  tym m.in.: silosy, podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także obiekty małej architektury,
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków,
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz instalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.),
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia, której wysokość  może wynieść nawet 20%. Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w Towarzystwie umów ubezpieczenia: OC p.p.m., Autocasco, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13