typ
Home »

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"


29 czerwca 2020 roku w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel w związku reżimem sanitarnym, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w związku z upływającą kadencją poinformował zebranych o działaniach Rady Nadzorczej w ciągu całej 5-letniej kadencji.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania i podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2019 roku.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

Do Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zostali powołani:

Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący

Wiesław Szermach – Wiceprzewodniczący

Paweł Marcinkowski – Sekretarz

Magdalena Adamowicz – Członek

Jan Bieniasz – Członek

Kazimierz Paweł Bisek – Członek

Marek Bobel – Członek

Ks. Szymon Pikus – Członek

Dariusz Szcześniak - Członek