typ
Home »

Pakiet „BEZPIECZNY ROWERZYSTA”


Wiosna i lato to czas, kiedy ze szczególną przyjemnością decydujemy się na rowerowe przejażdżki. Jazda na rowerze zapewnia przede wszystkim zadowolenie z uprawniania tego sportu, ale niesie ze sobą również ryzyko różnych niechcianych zdarzeń.

Są to najczęściej: urazy rowerzysty na skutek upadku, szkody wyrządzone innym osobom polegające na potrąceniu przechodnia lub spowodowaniu kolizji oraz powypadkowe uszkodzenia roweru lub jego utrata na skutek kradzieży. Dlatego warto się zabezpieczyć przed skutkami powyższych zdarzeń wykupując ubezpieczenie pakietowe „Bezpieczny Rowerzysta”.

 

Pakiet „Bezpieczny Rowerzysta” to nowoczesny produkt przeznaczony dla właścicieli i użytkowników rowerów, którzy korzystają z jazdy na rowerze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie i Islandii. 

Podstawowymi elementami pakietu jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej rowerzysty oraz ubezpieczenie casco roweru, przyczepki rowerowej i bagażu podróżnego.

 

Z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków rowerzysty przysługują świadczenia z tytułu urazów ciała i śmierci. Ubezpieczenie zapewnia także dzienną dietę za każdy dzień pobytu w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem na rowerze (od 3-go do 100-go dnia) oraz pokrycie kosztów leczenia. Ochroną objęte są niezbędne z medycznego punktu widzenia wydatki poniesione z tytułu: udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, wizyt lekarskich, leczenia szpitalnego, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych) oraz badań zleconych przez lekarza, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych a także transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzysty obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody na osobie lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem roweru. Chcemy podkreślić, że odszkodowanie dla poszkodowanej osoby przysługuje nawet wtedy, gdy szkoda została wyrządzona na skutek rażącego niedbalstwa.

 

Ubezpieczenie casco roweru może być zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, a casco przyczepki rowerowej i bagażu podróżnego w zakresie podstawowym.  Rower, przyczepka rowerowa i bagaż podróżny, które zostały ubezpieczone w zakresie podstawowym są objęte ochroną zarówno podczas użytkowania jak i w czasie przechowywania w należycie zabezpieczonym budynku, lokalu lub pomieszczeniu. W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu a także ich utracie na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Natomiast rower, który został ubezpieczony w zakresie rozszerzonym jest dodatkowo objęty ochroną od kradzieży z terenu posesji lub ogólnie dostępnego miejsca. Wymagane jest stosowanie tymczasowych zabezpieczeń roweru pozostawianego w takich miejscach – szczegóły są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Zapraszamy do zawierania ubezpieczeń „Bezpieczny Rowerzysta”.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"