typ
Home »

Zmiany produktowe związane z pandemią


W związku z sytuacją epidemiczną Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podjęło decyzję o wprowadzeniu dodatkowych procedur i zmian produktowych.

 

Brak wykonania przeglądów określonych w Prawie Budowlanym, których termin przypadał w czasie epidemii wirusa Covid-19 nie będzie miał wpływu na ustalenie odpowiedzialności z tytułu zawartych umów ubezpieczenia mieszkań, budynków prywatnych oraz budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i budynków jednostek samorządu terytorialnego, jak również znajdującego się w nich mienia. Odpowiedzialność TUW "TUW" będzie istniała, pod warunkiem, że przeglądy wykonywane były regularnie do końca lutego br. Rozszerzenie ma zastosowanie do pakietów ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczna Firma w TUW-ie, Bezpieczne Mienie oraz Bezpieczna Gmina.

 

Ponadto TUW "TUW" zwiększa odpowiedzialność za mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/ zarobkowej lub wykonywania wolnego zawodu objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych w pakiecie Bezpieczna Rodzina z limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych, nie więcej niż 5.000zł, na limit w wysokości 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych, nie więcej niż 10.000 zł.

 

Strażacy ubezpieczeni w TUW „TUW” w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach określonych w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej są objęci ochroną ubezpieczeniową również w sytuacji, gdy ze względu na epidemię koronawirusa nie wykonali oni badań lekarskich dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych lub nie odbyli szkolenia pożarniczego, o którym mowa w ww. Ustawie, pod warunkiem, że przeprowadzali takie badania oraz szkolenia do końca lutego br.