typ
Home »

Jesienna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych


1 października 2018 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło jesienną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa nieprzerwanie od 2006 r., czyli od początku obowiązywania dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami do składki umożliwia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisana w grudniu 2017 r. umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącym dysponentem środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa. Należy podkreślić fakt, iż ostatnia nowelizacja ww. ustawy spowodowała, że ubezpieczenia upraw rolnych oferowane są na korzystniejszych warunkach. Podobnie jak w roku ubiegłym, kwota środków z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych jest kilkukrotnie wyższa, niż w latach poprzednich. Powyższe, w połączeniu z możliwością uzyskania dopłaty do składki w pełnej jej maksymalnej wysokości (65%), zapewnia że rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do składki bez względu na fakt, jaka stawka taryfowa za dane ubezpieczenie jest ostatecznie zastosowana.

Wyjątkiem są ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz ubezpieczenia truskawek, w przypadku których wysokość dopłaty uzależniona jest od klasy bonitacyjnej gleby, na której założone są te uprawy i dopłata ta nie może przekroczyć 65% stawki taryfowej ustawowo określonej w wysokości:

  1. 9% s.u. - w przypadku upraw na klasach gleby I – IVb (maksymalna dopłata wynosi zatem 5,85% s.u.),
  2. 12% s.u. - w przypadku upraw na V klasie gleby (7,8% s.u.),
  3. 15% s.u. - w przypadku upraw na VI klasie gleby (9,75% s.u.).

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada szeroką ofertę ubezpieczenia upraw rolnych umożliwiającą rolnikowi wybór ubezpieczenia z 20 różnych wariantów. Rolnik może ubezpieczyć uprawy rolne od wybranych ryzyk, które w jego ocenie mogą wystąpić, wybierając pojedyncze ryzyko, pakiety dwóch, trzech, pięciu ryzyk, aż po pakiet składający się ze wszystkich dziesięciu ryzyk wskazanych w ww. ustawie.

Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przewiduje także możliwość skorzystania z dodatkowych zniżek, w tym za posiadanie w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz za jednorazową opłatę składki.Artykuł stanowi materiał promocyjno - reklamowy TUW „TUW”