typ

OWU


 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 czerwca 2016 r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujących od dnia 1 czerwca 2016 r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego NNW obowiązujące od dnia 15 lipca 2017r.

 

 
 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 15 października 2015 r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 1 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujących od 15 października 2015 r.

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 02 maja 2016 do 15 października 2017r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 16 października 2017r.