typ
Home » Oferta » Dla kierowców » BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie

BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie


Ubezpieczenie „BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie” („BLS w TUW-ie”) – to propozycja dla właścicieli pojazdów, osobowych, terenowych i ciężarowych do 3,5 tony, którzy wykupili w TUW „TUW” ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco lub Autocasco Mini.

 

Ubezpieczenie „BLS w TUW-ie” zapewnia:

 • że TUW „TUW” bezpośrednio zlikwiduje szkodę, w której ubezpieczony jest poszkodowanym, do sumy ubezpieczenia 30 000 zł,

 • TUW „TUW” przejmie formalności związane z likwidacją szkody, gwarantując szybką wypłatę bez konieczności kontaktowania się ze sprawcą szkody lub jego ubezpieczycielem w celu dochodzenia roszczeń - wystarczy zgłosić szkodę pod numer telefonu nadrukowany we wniosko-polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zakres tego ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, jego części oraz wyposażenia wskutek zderzenia się ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem zarejestrowanym na terytorium Polski, którego posiadacz lub kierujący ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie szkody (sprawca szkody) oraz jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez zakład ubezpieczeń działający na terenie Polski.

 

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęte są takie koszty dodatkowe jak: ratowanie pojazdu, holowanie i parkowanie pojazdu, wynajem pojazdu zastępczego czy dodatkowe badania techniczne. Ubezpieczeniem objęte są szkody zaistniałe na terenie Polski. Szkoda zgłoszona z tytułu ubezpieczenia „BLS w TUW-ie” nie spowoduje utraty zniżek Bonus Malus (za przebieg ubezpieczenia).

 

Wykupienie tego ubezpieczenia to:

 • minimum formalności (brak oględzin, brak wyceny wartości pojazdu),

 • niska zryczałtowana składka,

 • prosta i wygodna procedura likwidacji szkód,

 • pewna i szybka wypłata odszkodowania.

Ubezpieczenie „BLS w TUW-ie” nie obejmuje:

 • szkód kradzieżowych,*

 • szkód bezkolizyjnych, *

 • szkód, w których uczestniczyły więcej niż dwa pojazdy, *

 • szkód, w których zaistniały również szkody na osobie (poza uszkodzeniem pojazdu),*

 • szkód, w których sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia OC posiadaczy w zakładzie ubezpieczeń działającym na terenie Polski.*

Pełną listę sytuacji, których nie obejmujemy naszą ochroną znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie to może stanowić korzystne uzupełnienie posiadanej ochrony z tytułu ubezpieczenia OC lub AC zawartego w naszym Towarzystwie.

 

* Szkody te mogą być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia AC Mini lub AC.