typ
Home » Oferta » Dla firm » Obowiązkowe OC zawodowe

Obowiązkowe OC zawodowe


Ubezpieczenie obowiązkowe OC z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa

 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną lub przedsiębiorcą na którego nałożono obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez Ciebie zawodu lub prowadzeniem przedsiębiorstwa - to jest to ubezpieczenie dla Ciebie.

 

Konieczność zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa wynika z odrębnych przepisów ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

 

Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń wymienionych w art. 4 ust. 4 i ustawy wprowadzającej obowiązek ubezpieczenia oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w których określono szczegółowo zakres ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa zapewnia wypłatę świadczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub prowadzeniem działalności, stosownie do posiadanych uprawnień i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ochroną objęte są szkody będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia do naprawienia których jesteś zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

 

Świadczenie będzie wypłacone osobom poszkodowanym, wobec których ponosisz odpowiedzialność zgodnie z zakresem ochrony ubezpieczeniowej określonej we właściwej ustawie wprowadzającej obowiązek ubezpieczenia i rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Świadczenia będą wypłacane zgodnie zasadami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia zależy od Ciebie. Sumę gwarancyjną ustalasz samodzielnie, ale nie może być ona niższa od minimalnej sumy gwarancyjnej określonej w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

 

Wybierając ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa otrzymujesz gwarancję komfortu i spokoju w przypadku gdy Twój błąd, a co za tym idzie Twoja wina i odpowiedzialność będzie skutkować roszczeniem w stosunku do Twojej firmy. Roszczenie to może Cię narazić na bardzo wysokie straty.

 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa obowiązujący od 1 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązkowego OC z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia przedsiębiorstwa obowiązujące od 1 października 2018r.