typ
Home » Oferta » Dla gmin

Dla gmin


Właściwe i pełne zabezpieczenie majątku wspólnego w Gminie, Mieście czy Powiecie to jedno z podstawowych zadań Wójta, Burmistrza czy Starosty. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych stworzyliśmy pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA.

 

Proponujemy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

 • budynków, czyli: urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, domów kultury, remiz i świetlic,
 • budowli, obiektów wielofunkcyjnych, czyli stadionów, boisk, placów zabaw, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dróg, mostów,
 • urządzeń, maszyn, wyposażenia, środków nietrwałych i obrotowych, księgozbiorów,
 • nakładów inwestycyjnych,
 • środków transportu wewnętrznego,
 • gotówki przechowywanej i przewożonej,
 • mienia pracowniczego oraz mienia członków OSP.

Częścią składową pakietu są także ubezpieczenia:

 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • oszklenia od stłuczenia,
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

W ramach pakietu BEZPIECZNA GMINA zapewniamy także niezbędne dla zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewni pokrycie finansowe roszczeń jakie wpłyną do jednostki samorządowej w związku
z wykonywaniem jej zadań lub posiadanym mieniem. 

 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może obejmować dodatkowo ochroną odpowiedzialność za szkody:

 • wyrządzone przez podwykonawców,
 • wyrządzone w mieniu wynajmowanym,
 • wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami,
 • wyrządzone pracownikom z tytułu wypadków przy pracy,

oraz inne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia uzgodnione z władzami jednostki samorządowej.

W celu dopełnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej proponujemy zawarcie przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy ubezpieczenia NNW dla urzędników, sołtysów czy dzieci w placówkach szkolnych a także członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Podmioty realizujące ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNA GMINA otrzymają bardzo korzystną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych – dla pojazdów własnych, samochodów specjalnych OSP, czy „Gimbusów”.

 

 Dokument zawierający informacje o produkcie Bezpieczna Gmina obowiązujący od 01 października 2018r.