typ
Home »

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"


24 czerwca 2019 roku w Auli Kryształowej SGGW odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2018 rok oraz z działaniami podejmowanymi przez Zarząd w upływającej kadencji.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania i podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2018 roku.

Udzielone zostało absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza TUW „TUW” na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku dokonała wyboru członków Zarządu na kadencję 2019-2023. Członkami Zarządu wybrano:

1. Ewę Stachurę-Kruszewską do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

2. Agnieszkę Rózgę do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

3. Jerzego Lenarda do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu,

4. Michała Makarczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu,

5. Bartosza Okrasę do pełnienia funkcji Członka Zarządu.