typ
Home »

Nowy pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA


Od 15 listopada 2018r. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży nowy pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Gmina. Ubezpieczenie dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego – gminom, powiatom, województwom, związkom międzygminnym oraz podmiotom utworzonym z wykorzystaniem kapitału samorządowego.

Oferujemy ubezpieczenie: mienia od wszystkich ryzyk oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków oraz klauzule dodatkowe.

W ramach ubezpieczenia mienia przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, lokale, budowle, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, wyposażenie (w tym zbiory biblioteczne), środki obrotowe, niskocenne składniki majątku, wartości pieniężne, mienie osób trzecich oraz mienie prywatne pracowników. Ochrona obejmuje wszystkie ryzyka z możliwością rozszerzenia o powódź, jak również ryzyka dodatkowe: awarię maszyn, przenikanie wód gruntowych czy kradzież zwykłą.

Wprowadzona została również nowa klauzula obejmujące ochroną urządzenia i instalacje solarne lub fotowoltaiczne zainstalowane u mieszkańców gmin.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Towarzystwo obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, OC wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela, trenera, instruktora sportowego oraz szkody wyrządzone przez pracowników podczas podróży służbowych na terenie Europy do wysokości limitów określonych w OWU. Umowa może zostać rozszerzona dodatkowo o OC zarządcy drogi, OC organizatora imprezy nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu, OC pracodawcy, OC podwykonawcy oraz wiele innych klauzul.

Dopełnieniem pakietu są ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ochrony prawnej.

Atrakcyjny i elastyczny zakres ubezpieczenia Bezpieczna Gmina pozwoli na dopasowanie kształtu polisy do specyfiki działalności jednostek samorządu terytorialnego.