typ
Home »

Wyniki finansowe Towarzystwa za I kwartał 2018 roku


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po I kwartale 2018 roku odnotowało wynik techniczny na poziomie 9 127 tys. zł. co stanowi ponad dziewięciokrotny wzrost w stosunku do wyniku technicznego w I kwartale roku ubiegłego ( 924 tys. zł);

Wynik finansowy brutto wyniósł 12 834 tys. zł ( w I kw. 2017 roku 4 444 tys. zł);

Wynik finansowy netto wyniósł 9 008 tys. zł ( w I kw. 2017 roku 4 444 tys. zł.);

Towarzystwo odnotowało przypis na poziomie 162 258 tys. zł;

Dynamika przypisu składki (I kw. 2018 / I kw.2017) wyniosła 98,55%;

Pokrycie kapitałowego współczynnika wypłacalności (SCR) na koniec 2017 roku wyniosło 137,4% co oznacza wzrost o 26,4 % w stosunku do SCR na dzień 31 grudnia 2016 roku;

W I kwartale do Towarzystwa przystąpiło 15 689 nowych członków i na dzień 31 marca 2018 roku liczba członków wyniosła 1 640 818.