typ
Home » Towarzystwo » Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych

Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w swojej działalności kieruje się zasadami dobrych praktyk ubezpieczeniowych opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń jako instytucji szczególnego społecznego zaufania.

Zasady te stanowią różnego rodzaju normy o charakterze etycznym lub zasady postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami i dotyczą wielu różnych obszarów m.in. relacji z pracownikami, klientami, pośrednikami ubezpieczeniowymi, ale również z organem nadzoru, Rzecznikiem Finansowym, mediami oraz wzajemnych relacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń.

Podkreślają one również rolę zakładów ubezpieczeń w zakresie rozwoju świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu zapobieżenie wypadkom ubezpieczeniowym i ograniczenie ich następstw oraz budowania rzetelnej opinii na temat ubezpieczeń.

Każdy pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zobowiązany jest do stosowania „Kodeksu etyki w Towarzystwie Ubezpieczeń „TUW”” oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących obszaru etycznego postępowania.

 

Treść zasad dobrych praktyk ubezpieczeniowych jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń: https://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/